Är oljebolagens tid förbi?

PREEM | Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Kan oljebolagen vara en del av lösningen eller är de snart förpassade till historien? Magnus Heimburg, VD och koncernchef på Sveriges största drivmedelsföretag Preem, ger sin syn på saken.

Få bolag har varit så omdebatterade de senaste åren som drivmedelsbolaget Preem. Under 2019 och 2020 var debatten het kring bolagets planerade utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil. Planerna lades ned av strategiska skäl, men Preem har stått kvar i rampljuset. Reduktionsplikten och förhöjda drivmedels- och energipriser skapar fortsatt mycket rubriker.

Sedan Rysslands invasion av Ukraina  har ekonomi och säkerhetsfrågor dominerat dagordningen. Detta har fått bland annat klimatfrågan att stå tillbaka. Samtidigt är seriösa bedömare överens om att utsläppen av fossil koldioxid måste minska snabbt och drastiskt för att Sverige ska leva upp till Parisavtalet.

En ny rapport från Hagainitiativet visar hur viktigt det är att de största, svenska industribolagen ställer om. Rapporten visar att Preems mål att nå en klimatneutral värdekedja år 2035 minskar företagets direkta utsläpp med över 2,1 miljoner ton, en siffra inget annat bolag i Sverige kan matcha.

Magnus Heimburg är sedan augusti 2020 vd och koncernchef på drivmedelsbolaget på Preem.

Porträtt Magnus Heimburg
Magnus Heimburg, VD & koncernchef

Är Preem en fossilbov eller klimathjälte?

– Sverige är idag helt beroende av flytande drivmedel. Som Sveriges största drivmedelsbolag är vi avgörande för att samhället ska fungera. Ur klimatsynpunkt är vi en del av problemet. Tack vare vår storlek har vi också möjlighet att vara en del av lösningen. Vi är mitt uppe i en ambitiös omställningsresa, som tar oss från det fossila till det förnybara. När vi är framme kommer vi att ha bidragit till att Sverige når sina klimatmål, samtidigt som vi säkerställer en förnybar drivmedelsförsörjning i hela landet.

– Preems omställningsarbete är ett av Sveriges viktigaste industriprojekt, tillsammans med HYBRIT:s stål utan kol och North­volts batterifabrik.

I samhällsdebatten ställs ofta klimatet mot ekonomin? Vad är er syn på det?

– Det enda rimliga svaret är att klimat och ekonomi hör ihop. Klimatet är vår tids viktigaste fråga, och vi har ett ansvar mot kommande generationer att säkerställa en hållbar omställning. En sådan omställning kräver även ekonomisk hållbarhet, där vi säkrar svensk ekonomi och gröna arbetstillfällen. När vi satsar på storskalig förnybar produktion vid våra två raffinaderier bidrar vi till precis detta.

– Det finns även kopplingar till säkerhetspolitik och energi­säkerhet. Kriget i Ukraina och attackerna mot Nord Stream 1 och 2 har aktualiserat denna fråga. Sverige behöver minska sitt energiberoende gentemot omvärlden, bland annat genom att öka den inhemska energiproduktionen, inklusive produktion av biodrivmedel.

Kommer det finnas en marknad för
flytande drivmedel framöver?

– Visst rör sig elektrifieringen snabbt, inte minst på personbilsmarknaden. Samtidigt kommer det finnas personbilar och lastbilar med förbränningsmotor år 2035. Dessa behöver hållbara drivmedel och det vill vi bidra med. Därtill kommer andra marknader där efterfrågan fortsatt kommer  att vara stor, såsom inom sjöfart och flyg.

Preem ska bli klimatneutralt 2035
– är det verkligen realistiskt?

– Det finns inget alternativ. Forskningen är entydig i att omställningen måste ske nu, och snabbare, om vi ska klara klimatmålen och hindra de tilltagande klimatförändringarna.

Det ska enligt Magnus Heimburg ske genom att bland annat byta ut den fossila oljan mot förnybara alternativ, fossilfri vätgas i stället för naturgas i produktionen och genom att fånga in utsläpp av koldioxid med CCS-teknik.

Ett klimatneutralt Preem 2035, innebär det att ni också kommer att vara fossilfria?

– Vår strategi är solklar, det fossila ska successivt bytas mot förnybart. Och om vi ska bli klimatneutrala 2035, så finns ett mycket litet utrymme för fossila produkter, säger Magnus Heimburg.

OM PREEM

Preem är Sveriges största
drivmedelsbolag. Preems har två raffinaderier, i Lysekil och Göteborg med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter per år. Preem har cirka 1 500 anställda varav 1 100 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2021 var Preems omsättning
89,6 miljarder SEK.

Visste du att ...

… Preems satsning på  ökad produktion av förnybar diesel blev i våras först att beviljas den statliga
kreditgarantin för gröna
omställningar? Garantin
gäller en ombyggnation av en anläggning på Preems raffinaderi i Lysekil.

2035

… ska Preem producera cirka 5 miljoner
kubikmeter förnybara
driv-medel och vara
klimatneutrala i hela
värdekedjan.

Just nu sker en
ombyggnad på Preems
raffinaderi i Lysekil som
bedöms minska utsläppen
i hela värdekedjan med
ungefär 1,7 miljoner ton
koldioxid,
vilket motsvarar
utsläpp från ungefär
500 000 personbilar.