Arkitektur för en klimatpositiv framtid

WHITE ARKITEKTER | Cirkulär arkitektur, klimat-neutral design och planering för hållbara livsmiljöer. Det är nyckelfrågor för att minska klimatpåverkan av byggna-der och stadsplanering, menar White Arkitekter.
Arkitektskiss föreställande Sara kulturhus i Skellefteå
Sara kulturhus i Skellefteå kommer med sina 20 våningar att bli en av världens högsta träbyggnader när det står klart 2021.

Detta är en annons från White Arkitekter

Bygg- och fastighetsbranschen svarar i dag för omkring 20 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser.

Potentialen för att minska CO2-utsläppen är stor men det krävs en radikal förändring. White har nyligen lanserat en färdplan för hur företaget kan bidra till klimatomställningen och hur de ska nå sin vision om klimatpositiv arkitektur.

– Samhället behöver ses som ett stort kretslopp med ett långsiktigt livscykelperspektiv.

White kan driva på omställningen genom arkitektur, men det behövs ett ändrat synsätt hos alla aktörer, säger hållbarhetschef Anna Graaf.

Utgångspunkten måste vara att ta vara på det befintliga, oavsett om det handlar om hela kvarter, enskilda byggnader eller material, och utifrån det skapa ny design och attraktiva miljöer.

Vid nybyggnation behöver miljöerna vara föränderliga över tid och det ska gå att återvinna materialen. 

– Måste man riva? Kontor kanske kan bli bostäder istället, menar Anna Graaf. Med fokus på cirkulär arkitektur kan vi bidra till att spara naturresurser, minska klimatpåverkan och ofta blir det även ekonomiskt lönsamt.

White har som mål att 2030 ska alla byggnader vara klimatneutrala eller bättre. Det innebär att man energioptimerar byggnaden, väljer material med låg klimatpåverkan och balanserar utsläppen med förnyelsebar energi eller kollagring. En förutsättning för att klara målet är att träbyggandet ökar.

Men omställningen måste också ske vid planering av städerna. Klimatförändringarna riskerar att påverka människors hälsa och klimatrelaterade katastrofer är redan ett faktum.

Detaljplaner måste stimulera till klimatneutralt byggande, fossilfria transporter och möjlighet att leva klimatsmart.

Mer grönska och att införa ekosystemtjänster är viktigt för både klimatanpassning och människors välbefinnande.

– Klimatet kan inte vänta till 2030. Omställningen måste göras nu, så att vi kan säkra ett hållbart liv för lång tid framöver. Men ingen klarar det på egen hand utan vi måste göra det tillsammans, avslutar Anna Graaf.

White Arkitekter

• Skandinaviens ledande arkitektkontor

• Arbetar med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling

• Medarbetarägt med 800 medarbetare

• Verksamhet i Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Kanada och Östafrika.