”Det behövs ett samlat grepp på elmarknaden”

FORTUM | Sverige har som mål att nå netto noll utsläpp av CO2 senast 2045. För att klara omställningen beräknas elanvändningen i det närmaste fördubblas. Den stora frågan är bara – hur skapar vi en marknad som svarar mot både dagens och framtidens behov?

Detta är en annons från FORTUM

Vi står inför en rad stora utmaningar på kraftområdet som vi måste hantera på ett klokt och hållbart sätt, säger Anton Steen, chef för energibolaget Fortums samhällskontakter i Sverige. Norden har unikt goda förutsättningar för att producera fossilfri el och därmed leda utvecklingen mot en hållbar omställning, men vi lever med en marknadsmodell anpassad för de behov som fanns då den utvecklades på 1990-talet. De behov vi nu står inför, att på kort tid både dubblera produktionen och säkerställa ett kraftsystem i balans, har modellen visat sig ha svårare att möta.

Hela det svenska – och nordiska – energisystemet står inför den mest omfattande utmaningen i modern tid när fossilfri vätgas på bred front ska ersätta fossila insatsvaror och bränslen inom industri- och transportsektor. En stor del av det förväntade dubblerade elbehovet ska gå till det, så det är kort sagt elen som driver klimatomställningen.

Kräver helhetssyn

– Regeringens bedömning är i det närmaste en fördubbling av elanvändningen fram till 2045, säger Anton Steen. Avgörande för att vi ska klara att leva upp till efterfrågan är att vi använder elen på ett smart sätt, men också att elsystemet i sin helhet är i balans.

Dagens elmarknadsmodell togs fram för ett energisystem som byggde på planerbar  produktion, kärnkraft, vattenkraft och kraftvärme, nära konsumenterna.

– Den modellen fungerade utmärkt för att optimera det system vi då hade. En allt större andel väderberoende elproduktion, främst då vindkraft i norr, i kombination med avvecklingen av kärnkraft i söder leder till en växande obalans i elsystemet med effektunderskott och högre krav på vattenkraften och dess förmåga att balansera svängningar i denderberoende kraftproduktionen.

Vi har snabbt fått vänja oss med kraftigt svängande elpriser där elkrävande industri riskerar tvingas parera svängningarna med kostbara nedstängningar inte bara under stora efterfrågetoppar utan även av förändringar i vindkraftens produktion.

– Därför behöver vi redan nu utveckla marknadsmodellen så att den svarar mot dagens och framtidens behov, säger Anton Steen. Vi behöver framför allt se till att det skapas en modell som gör att det går att investera inte bara i väderberoende produktion utan även i planerbar produktion som gör det möjligt med ett balanserat kraftsystem.

Dygnet runt, året runt

Med elektrifieringen av transportsektorn och industrin blir en hög leveranssäkerhet ännu viktigare och dagens situation med tilltagande effektbrist i flera delar av landet behöver lösas.

– Ytterst handlar det om att både industrin och konsumenter måste kunna lita på systemet för att göra de investeringar som krävs för att ställa om till 2045. Tillgången till planerbar kraft är då betydelsefull för systemets förmåga att både kunna möta de förväntningarna, men faktiskt även för att kunna utnyttja den överföringskapacitet som finns i näten.

Vi behöver tänka nytt och ta ett samlat grepp för att skapa långsiktiga spelregler och ett fungerande marknadssystem som gör att vi kan klara de investeringar och den elproduktion som behövs för att vi ska klara både välfärd och klimatomställning. Förutsättningarna för att lyckas med detta i Norden är extremt goda – det gäller bara att vi tar tillvara den kompetens och erfarenhet som finns här, säger Anton Steen på Fortum. 

Porträtt Anton Steen

”Vi behöver en långsiktig marknads­modell som kan driva på investeringar i planerbar elproduktion”

Anton Steen, Fortum

17

… miljarder kronor har elkonsumenter i södra Sverige bara hittills i år fått betala mer för elen än konsumenter i norr. 2020 var det runt 9 miljarder och 2018/2019 var merkostnaden 1 miljard.

Fakta Fortum

  • Fortum är ett ledande europeiskt energiföretag med verksamhet i ett 40-tal länder. 
  • Forum erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, åter-vinning och avfallshantering samt tjänster för andra företag i energibranschen.
  • Fortum är den tredje största producenten av fossilfri el i Europa och har som strategi att driva förändringen för en renare värld genom att säkerställa en snabb och pålitlig övergång till koldioxidneutral ekonomi genom att erbjuda ren energi och hållbara lösningar.