Det går att eliminera livmoderhalscancer

Inom 100 år ska livmoderhalscancer vara utrotad enligt WHO. Sverige kan bli det första landet i världen som eliminerar livmoderhalscancer – redan 2027.
Åldersstandardiserad incidens (blå karta) och dödlighet (röda siffror i cirklar) per 100 000 kvinnoår.

Cancer i livmoderhalsen är en stor och växande global hälsoutmaning. Årligen drabbas 600 000 kvinnor och 340 000 dör i förtid på grund av livmoderhalscancer. 95 procent av fallen orsakas av humant papillom­virus, HPV, som i första hand sprids genom sexuella kontakter och som kan orsaka andra typer av cancer. 

Typiskt för denna cancerform är att den ofta drabbar kvinnor mitt i livet. Det slår hårt mot både den drabbade och hennes familj. Samtidigt kräver livmoderhals­cancer omfattande vårdresurser och leder till stora kostnader för samhället. 

”Utöver de humanitära konsekvenserna finns en produktivitetsförlust, särskilt eftersom denna typ av cancer ofta drabbar kvinnor i sina bästa år. Kostnaderna för samhället utgörs av mycket dyra behandlingar och produktivitetsförluster som ska jämföras med små kostnader för ett vaccinationsprogram.” Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden

Sedan 2006 finns det vaccin mot HPV som i flera studier visat sig effektivt att före­bygga cancer i livmoderhalsen. Sverige har sedan 2012 steg för steg infört ett vaccinationsprogram som i första hand omfattar flickor från 9 års ålder. Men även ”ikapp-vaccinering” av kvinnor 23–29 år från 2022 samt kostnadsfri vaccinering för pojkar i femte klass från 2020. Dessutom finns det ett program där kvinnor avgiftsfritt screenas för livmoderhalscancer. 

I en färsk rapport, framtagen av The Economist Impact med stöd av läkemedelsbolaget MSD, presenteras en 10-punkts­plan (se ovan). Det för hur beslutsfattare med utgångspunkt i bland annat den svenska modellen kan skapa ett nationellt program för att eliminera livmoderhalscancer. 

 ”Om du ska påverka infektionsspridningen så behövs en hög befolkningstäckning. Jag tror inte det kan åstad­­kommas utan ett organiserat program som ger gratis vaccination.” Professor Joakim Dillner, enhetschef vid Karolinska Universitetssjukhusets Center för Cervixpreven­tion och FoU-chef vid Medical Diagnostics Karolinska.

När WHO 2020 tog fram en global strategi för eliminering av liv­moder­hals­cancer sattes en tidsram på 100 år globalt. Under perioden fram till 2120 beräknas 62 miljoner dödsfall kunna förebyggas med ett heltäckande vacci­na­tions­program. Den globala vacci­­na­­­tions­täck­ningen hos unga flickor är dock bara 13 procent i dag. Motsvarande siffra i Sverige är 90 procent. 

Dr Nino Berdzuli på WHO:s Europakontor pekar i rapporten på nyckelfaktorer för eliminering av livmoderhalscancer. Den visar ett heltäckande och gratis vaccinations- och screeningprogram samt en högkvalitativ och väl sammanhållen vård­kedja för cancervården. Sverige ligger i framkant och kan redan 2027 ha uppfyllt målen för eliminering av livmoderhals­cancer. Till svenska framgångsfaktorer hör också kvalitetsregistren.

– Den grundläggande idén är att om du som medborgare använder offentligt finansierad hälso- och sjukvård ska du också bidra till dess förbättring med dina data. Det säger Karin Sundström, forskare och epidemiolog vid KI och Karolinska Universitetssjukhuset i rapporten. 

Rapporten pekar också på att det behövs en stödjande politisk miljö för att nå uppsatta mål med samarbete mellan olika intressenter som patienter, forskare, hälso- och sjukvårdspersonal samt biofarmaceutiska organisationer.

 

WHO:s 100-årsplan

WHO antog 2020 en global strategi som går ut på att livmoderhalscancer ska kunna elimineras senast 2120. Delvisionen är att 2030 ska:

90 procent av alla 15-åriga flickor vara fullt vaccinerade mot HPV.

70 procent av alla kvinnor vara screenade vid 35 respektive 45 års ålder.

90 procent av alla kvinnor med cancer i livmodern har fått tillgång till behandling.

Europas plan mot livmoderhalscancer i EU:s plan mot cancer som lanserades 2021 ingår att:

90 procent av alla flickor och avsevärt fler pojkar än idag ska vara vaccinerade mot HPV.

90 procent av EU:s målpopulation ska vara screenade för livmoderhalscancer.

90 procent av alla lämpade patienter ska ha tillgång till behandling vid cancercentrum.

Läs hela rapporten här.

Visste du att ...

… livmoder­halscancer är den fjärde vanligaste cancerformen
i världen? Fler än 600 000 kvinnor drabbas varje år och antalet drabbade ökar.

Tio-punktsplan för eliminering av livmoderhalscancer

1. Bygg upp politiskt engagemang och drivkraft.

2. Säkerställ samarbete mellan flera intressenter.

3. Prioritera HPV inom nationella cancerpolicyer och vaccinationsscheman.

4. Generera data genom utveckling av robusta register.

5. Inkludera screening och vaccination i det allmänna hälsoskyddet.

6. Förstå målpopulationen
och utforma lanseringen av organiserade och tillgäng­liga immuniseringsprogram.

7. Säkerställ rättvis tillgång till vaccinationer och screening
för hela befolkningen.

8. Ta itu med de hinder som vaccinationstvekan och desinformation utgör.

9. Säkerställ rättvis tillgång till högkvalitativ behandling och
optimala vårdvägar.

10. Dra lärdom av covid-19-­pandemin för att bygga upp ett anpassnings­bart system och skala upp screening- och vaccinationstäckningen.