Öresundskraft går före i omställningen

ÖRESUNDSKRAFT | Tänk globalt, agera lokalt. Endast tillsammans med kunderna kan det skapas långsiktigt hållbara lösningar för energi, transporter och kommunikation.
Vy över Helsingborg med havet i bakgrunden

Detta är en annons från ÖRESUNDSKRAFT

Som ett av landets ledande regionala energi- och kommunikationsbolag, arbetar Öresundskraft målmedvetet för att ställa om till ett hållbart energi- och transportsystem och gör det i nära samarbete med kunderna.

Med bas i Helsingborg har Öresundskraft under 160 år byggt en stark och nära relation till både privatkunder och företag i nordvästra Skåne och är i dag drivande när det gäller utvecklingen av hållbara energi- och kommunikations-lösningar.

– Hela energibranschen är mitt inne i en omställning där fossila energikällor ska ersättas av förnybara. Efterfrågan på förnybart producerad el kommer att öka exponentiellt, säger Anders Östlund, vd på Öresundskraft.

Elanvändningen kommer i princip att fördubblas från dagens nivå, där vi redan upplever akuta kapacitets- och effektproblem. Samtidigt ska hela energisystemet ställas om från fossilt till förnybart.

– Det innebär att vi står inför enorma utmaningar som kräver exceptionella åtgärder och lösningar, säger Anders Östlund. Vi måste hitta nya vägar såväl när det gäller produktion som distribution. Men för att lyckas måste vi också arbeta för att elnätet ska utnyttjas så resurseffektivt som möjligt. Här vill vi med vår långa erfarenhet vara med och driva på utvecklingen.

sningen på kapacitets– och effektproblemen är inte bara att producera mer el och förstärka infrastrukturen, utan framför allt att se till att elförbrukningen blir så effektiv som möjligt och fördelas jämnare över dygnet och kartan.

– Vi är just nu mitt uppe i en genomgång av alla delar av verksamheten. Från tillförsel och distribution till lagring och användning. För att lyckas är det avgörande att vi får med oss kunderna. Vi kan bidra med infrastruktur och energi till näten, kunskap och incitament för omställningen samt redskap och kompetens för anpassningen. Men själva arbetet, att se till att vi får en så jämn förbrukning som möjligt, är det kunderna som måste stå för.

En avgörande framgångsfaktor är att skapa smarta och hållbara lokala och regionala lösningar som går att länka ihop med de nationella systemen.

– För att lösa kapacitetsfrågan räcker det inte med att fokusera på energisystemet i stort, säger Anders Östlund. Vi måste gå ned på enskilda kvarter och verksamheter och börja där med att optimera energianvändningen. När det är gjort i stor skala kommer också effekterna i de övergripande systemen.

Öresundskraft driver i dag el- och gasnät samt nät för fjärrvärme och fjärrkyla i nordvästra Skåne. Därtill har bolaget lokala bredbandsnät och stadsnät för uppkopplade prylar (IoT) samt erbjuder lösningar och tjänster för solceller, dataanalyser och utveckling av nya energistrategier.

– Vi hjälper våra kunder att hitta effektiva energilösningar och sänker trösklarna till en mer hållbar energianvändning. Vår ambition är att driva marknadsplatser som gör att det lönar sig för kunderna att inte använda energi när det är trångt på nätet och omvänt styra över så mycket som möjligt till tider när det finns gott om kapacitet. Det tjänar vi alla på.

Porträtt av Anders Östlund, vd på Öresundskraft

”Med smarta kommuni­ka­tions­lösningar bygger vi hållbara energiflöden i den smarta staden.”

Anders Östlund, vd på Öresundskraft

17

… miljarder kronor har elkonsumenter i södra Sverige bara hittills i år fått betala mer för elen än konsumenter i norr. 2020 var det runt 9 miljarder och 2018/2019 var merkostnaden 1 miljard.

Fakta om Öresundskraft

  • Öresundskraft äger elnät, gasnät, fjärrvärmenät, fjärrkylanät och bredbandsnät/stadsnät i nordvästra Skåne.
  • Öresundskraft driver också ett värmeverk, två kraftvärmeverk samt 5 vindkraftverk. Filbornaverket i Helsingborg är en av Europas modernaste anläggningar för produktion av fjärrvärme och el från avfall.
  • Öresundskraft har 125 000 kunder, 400 anställda och omsätter drygt 2,5 miljarder kr.
  • Öresundskrafts vision är att verka”För en bättre värld”.

På www.oresundskraft.se/om-oss/viskagoraskillnad hittar du mer information om hur Öresundskraft arbetar.